لوح یادبود از نمایشگاه تخصصی خدمات فنی، مهندسی و تحقیقات صنعتی