فرآیند انجماد در ریخته گری مداوم فولاد

فرآیند انجماد در ریخته گری مداوم فولاد

فرآیند انجماد در ریخته گری مداوم فولاد

پدیده های موثر بر کیفیت شمش ریخته گری مداوم که در فرایند انجماد شکل می گیرند،بسیار متنوع بوده و هر پدیده با توجه به نوع ساختمان اجزاء ماشین ریخته گری،شرایط ریخته گری و ترکیب شیمیایی فولاد می تواند تغییرات بسیار بارزی در کیفیت و بازدهی شمش تولیدی بوجود آورد.
در این مجموعه سعی شده است حتی الامکان کلیه جنبه های موجود درباره عوامل اساسی موثر بر فرایند شکل گرفتن،کریستاله شدن و انجماد فولاد مذاب در ریخته گری مداوم،انواع پدیده های جاری در این فرایند و شناخت عملکردها،راه های جلوگیری یا کاهش تاثیر منفی آنها بر کیفیت شمش ریخته گری شده،در دسترس قرار گرفته است.

دانلود فایل