عضویت ها

عضویت ها

 • انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه
 • واﺣﺪ ﻓﻨﺎور در ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
 • سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
 • انجمن آهن و فولاد ايران
 • كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايان
 • انجمن مشاوران مديريت ايران
 • انجمن صنفي شركتهاي اتوماسيون صنعتي
 • انجمن مديريت سبز ايران
 • گواهینامه عضویت استصنا
 • گواهینامه عضویت ستصا
 • شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان
 • انجمن مديريت پروژه ايران
 • انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گازو پتروشیمی
 • انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران
 • انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
 • انجمن شركتهاي مشاور سرمايه گذاري و نظارت طرح ها
 • انجمن مهندسان مكانيك ايران
 • انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن
 • انجمن مس ايران
 • انجمن صنفي مهندسان مشاور
 • وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • اتاق بازرگاني ايران و عمان
 • انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران
 • جامعه مميزي و بازرسي ايران
 • انجمن مهندسی معدن ایران
 • انجمن مهندسی برق و الکترونیک
 • انجمن حمل و نقل ریلی ایران
 • انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
 • کمیته تکنولوژی اقلیم آب و هوا و شبکه های مرتبط- CTCN
 • انجمن جهاني يكپارچه سازان سيستم هاي كنترل-CSIA
 • كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي
 • انجمن مهندسان كنترل و ابزار دقيق ايران
 • انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای مخابراتی
 • انجمن خوردگی ایران
 • انجمن مهندسی معدن ایران
 • انجمن IWNT
 • كميته ملي برق و الكترونيك
 • انجمن بتن آمریکا
 • کارت بازرگانی
 • کارت بازرگانی ایران و ایتالیا
 • کارت بازرگانی ایران و عمان
 • کارت بازرگانی ایران و قزاقستان