ساخت سیستم‌های کنترل و تابلوهای برق فشار ضعیف

ساخت سیستم‌های کنترل و تابلوهای برق فشار ضعیف

ساخت تابلوها بر اساس آخرین فناوری ها و استانداردهای روز و ملی، همکاری با شرکت های صاحب تکنولوژی معتبر دنیا به شرح زیر در مجموعه کارخانجات ساخت و تولید مجهز به امکانات تست FAT و شبیه سازی و کالیبراسیون تجهیزات برقی انجام می پذیرد:

  • ساخت تابلوهای کنترلی PLC و DCS
  • ساخت تابلوهای کنترلی Remote I/O
  • ساخت تابلوهای برق Low Voltage از جمله MCC و LCP  
  • ساخت تابلوهای درایو