دفتر مدیریت پروژه

دفتر مدیریت پروژه

امروزه با تشدید رقابت در محیط پویای کسب و کار، سازمانهای پروژه محور رویکردهای مدیریتی را جستجو میکنند که انسجام و هم افزایی سازمانی را ارتقاء داده و در نهایت منجر به کسب مزایای رقابتی و سودآوری گردند. در این راستا شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک اقدام به استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) نموده و از این طریق سعی در مدیریت یکپارچه پروژه ها و ایجاد وحدت رویه در این خصوص را دارد چرا که توسعه و بهبود هر سازمان نیازمند حمایت و پشتیبانی متمرکز آن در انجام پروژه‌ها درقالب زمان، بودجه و سطح کیفی مورد نیاز است . اهم از وظایف دفتر مدیریت پروژه (PMO) شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک به شرح ذیل آورده شده است :
1- شناسایی و تدوین متدولوژی مدیریت پروژه ، راهکارهای برتر ، استاندارد ها ، رویه ها ، الگوها و سایر مستندات مربوطه
2- یکپارچه سازی نظام مدیریت پروژه با نظام مدیریت کیفیت سازمان
3- آموزش ، مشاوره ، هدایت، پایش و نظارت بر پیاده سازی کلیه مستندات مرتبط با پروژه ( كل چرخه پروژه، از زمان تصويب تا اختتام در کلیه حوزه ها )
4- بهبود و ارتقاء سطح دانش ، مهارت حرفه ای و توانمندی مديران و تيم هاي پروژه در زمينه مباني مديريت پروژه
5- ارایه گزارشات آسیب‌شناسی و تحلیلی کلان پروژه ها

 

سایر بخش های تخصصی نصب و اجرا