خرید

فعالیتهای خرید از جمله فعالیتهای انجام گرفته در راستای تامین تجهیزات ومتریال پروژه ها، تامین خدمات پیمانکاری در زمینه های نصب، اجرا ، کارهای سیویل تامین ماشین آلات وسایر موارد درطول زمان پروژه تا به اتمام رساندن آن به صورت مداوم در یاری رساندن به تیم پروژه ها می باشد.همچنین این فعالیت شامل تامین ملزومات اداری و کلی مایحتاج موردنیاز پروژه ها وشرکت می باشد.
کارشناسان این بخش با استفاده از تجربه مهندسین و نیروهای متخصص خود از ابتدای فرآیند تامین تجهیزات پرو ه ها تا انتهای آن و از زمان تجهیز کارگاه تا زمان بهره برداری پروژه ها همگام و همسو با اهداف شرکت اقدام می نماید. هدف از اجرای این فرآیند ارتقاء سطح کیفی و فنی تامین تجهیزات با لحاظ صرفه و مصالح اقتصادی شرکت در زمان و مکان مناسب می باشد.

سایر بخش های تخصصی خرید و ساخت