حضوردر نمایشگاه دایمی بومی سازی و ساخت تجهیزات شرکت ملی فولاد در بهمن ماه 1399

حضوردر نمایشگاه دایمی بومی سازی و ساخت تجهیزات شرکت ملی فولاد در بهمن ماه 1399

حضوردر نمایشگاه دایمی بومی سازی و ساخت تجهیزات شرکت ملی فولاد در بهمن ماه 1399

حضوردر نمایشگاه دایمی بومی سازی و ساخت تجهیزات شرکت ملی فولاد در بهمن ماه 1399