تقدیر نامه واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه