تقدیر نامه فعالیتهای انجام گرفته در زمینه صادرات و حضور در نمایشگاه و همایش صادرات