تقدیر نامه جهت انجام و راه اندازی پروژه فولاد میبد