تقدیر نامه جهت انجام و راه اندازی پروژه طرح سبا ذوب آهن اصفهان