تقدیر نامه اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشتی و پیشگیری از حوادث پروژه سایت آبی ماشین 5 فولاد مبارکه)