تقدیرنامه ارائه توانمندیهای قطب دوم صنعتی کشور در نمایشگاه توانمندیهای اصفهان