بیانیه چشم انداز

بیانیه چشم انداز

شناخته شدن به عنوان معتبرترين پيمانكار عمومي (GC) كشور و توسعه فعاليت در سطح بين المللي ، با تأكيد بر نوآوري و انتقال فناوريهاي روز ؛ هدايت سرمايه گذاري ها در طرح هاي صنعتي و عمراني با بازده اقتصادي مطلوب.