بازرسی فنی

بازرسی فنی

بازرسی فنی

 بازرسی فنی و کنترل کیفیت در این شرکت بر مبنای ارتقای کیفیت ساخت سازه و تجهیزات در پروژه های صنعتی انجام می پذیرد. در این خصوص فعالیت های مختلفی به شرح زیر در حال انجام می باشد:

نظارت و کنترل بر کیفیت کالاها و تطبیق آنها با استانداردها

  • تهیه دستورالعمل های استاندارد و روش های کنترل کیفی محصول
  • ممانعت از ساخت محصولات و کالا های غیر استاندارد
  • جلوگیری از اتلاف سرمایه اصلی
  • ارتقا سطح کیفیت محصولات در حال ساخت
  • حفظ حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان