انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گازو پتروشیمی