انجام عملیات اولین ذوب کوره قوس الکتریکی واحد فولادسازی غدیر نــــــــی ریز

انجام عملیات اولین ذوب کوره قوس الکتریکی واحد فولادسازی غدیر نــــــــی ریز

انجام عملیات اولین ذوب کوره قوس الکتریکی واحد فولادسازی غدیر نــــــــی ریز

انجام عملیات اولین ذوب کوره قوس الکتریکی واحد فولادسازی غدیر نــــــــی ریز توسط کارشناسان و همکاران توانمند شرکت