انتخاب مدیر عامل شرکت فولادتکنیک به عنوان مدیر پیشرو