انتخاب شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک به عنوان واحد صنعتی شایسته

انتخاب شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک به عنوان واحد صنعتی شایسته

انتخاب شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک به عنوان واحد صنعتی شایسته

انتخاب شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک به عنوان واحد صنعتی شایسته‌ کشور در آئین تقدیر از واحدهای صنعتی خدماتی و معدنی سبز استان اصفهان