افتتاح طــــــرح های عمرانی، خدمــــــاتی در مرکز نگهداری و توانبخشی معلولان شهید مدنی

افتتاح طــــــرح های عمرانی، خدمــــــاتی در مرکز نگهداری و توانبخشی معلولان شهید مدنی

افتتاح طــــــرح های عمرانی، خدمــــــاتی در مرکز نگهداری و توانبخشی معلولان شهید مدنی

افتتاح طــــــرح های عمرانی، خدمــــــاتی در مرکز نگهداری و توانبخشی معلولان شهید مدنی لنجان با حضور مسئولان شهرستان و جناب آقای مهندس ابکاء رییس هیئت مدیره شرکت