اخذ مجدد گواهینامه سیستم های مدیریتی 1401

اخذ مجدد گواهینامه سیستم های مدیریتی 1401

اخذ مجدد گواهینامه سیستم های مدیریتی 1401

اخذ مجدد گواهینامه سیستم های مدیریت محیط زیست، مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و بهداشت حرفه ای بر مبنای استانداردهای زیر در سال 1401 با موفقیت انجام شد.

ISO 9001-2015

ISO 45001-2018

ISO 14001-2015

HSE MS