اخذ رتبه مدیران جوان نمونه کشوری در سومین جشنواره ملی تولیدگان جوان