موفقیت در مناقصه وابلاغ به کار پروژه "احداث کارخانه فروسیلیس خمین به ظرفیت 18 هزار تن در سال به روش EPC"

موفقیت در مناقصه وابلاغ به کار پروژه "احداث کارخانه فروسیلیس خمین به ظرفیت 18 هزار تن در سال به روش EPC"

موفقیت در مناقصه وابلاغ به کار پروژه

همکاران گرامی

موفقیت در مناقصه وابلاغ به کار پروژه "احداث کارخانه فروسیلیس خمین به ظرفیت 18 هزار تن در سال به روش EPC" یکی دیگر ازافتخارات کسب شده در روزهای پایانی سال جاری است که این مهم را به مدیریت محترم عامل و کلیه همکاران تبریک

می گوییم.