ابلاغ قرارداد تامین؛ ساخت و اجرا مجموعه ورزشی فولاد غدیر نی ریز

ابلاغ قرارداد تامین؛ ساخت و اجرا مجموعه ورزشی فولاد غدیر نی ریز

ابلاغ قرارداد تامین؛ ساخت و اجرا مجموعه ورزشی فولاد غدیر نی ریز

همکاران گرامی

ابلاغ قرارداد تامین؛ ساخت و اجرا مجموعه ورزشی فولاد غدیر نی ریز که پس از عقد قرارداد گندله سازی 2.5 میلیون تن با شرکت فولاد غدیر نی ریز؛ موفقیت جدید دیگری در راستا ی همکاری با این کارفرمای محترم را برای شرکت رقم زده به مدیریت محترم عامل وکلیه همکاران مجموعه تبریک می گوییم