اخبار

مسئولیت اجتماعی...
ادامه مطلب
وزین ترین  قطعه شل کوره احیا (PERED)
ادامه مطلب
کسب عنوان شرکت دانش بنیان نوآور
ادامه مطلب
کسب رتبه مرکز تحقیق و توسعه پیشرفته
ادامه مطلب
مراسم درخت کاری در مرکز بازپروری حیات وحش استان اصفهان
ادامه مطلب
مراسم روز درخت کاری در مرکز جامع خدمات اجتماعی بهارستان
ادامه مطلب
انتخاب شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک به عنوان واحد صنعتی شایسته
ادامه مطلب
انجام عملیات اولین ذوب کوره قوس الکتریکی واحد فولادسازی غدیر نــــــــی ریز
ادامه مطلب
افتتاح طــــــرح های عمرانی، خدمــــــاتی در مرکز نگهداری و توانبخشی معلولان شهید مدنی
ادامه مطلب
انجام موفقیت آمیز ذوب گیری کوره قوس واحد فولادسازی مجتمع غدیــــــــر نــــــــی ریــــــــز
ادامه مطلب
امضا موافقتنامه احداث کارخانه صنایع فلزی در کشور عمان
ادامه مطلب
کسب عنوان واحد نمونه صنعت استان اصفهان
ادامه مطلب