انتقال مواد گندله سازی گل گهرتاریخ انتشار ۱۳۹۶/۸/۲