با توجه به لزوم به كارگيري تجارب كسب شده از پروژه‌هاي اجرا شده جهت پروژه‌هاي جديد در زمينه برنامه‌ريزي و همچنين نظارت بر عملكرد پروژه‌ها جهت به كارگيري حداكثر توان شركت به منظور كاهش عوامل بازدارنده پروژه، عمليات برنامه ريزي و كنترل پروژه سبد پروژه‌ها در اين معاونت تعريف شده است.

اين واحد شامل دو بخش برنامه‌ريزي و كنترل مي‌باشد.

شركت در جلسات KOM اوليه پروژه، برنامه‌ريزي و هدايت و نظارت بر تيپ‌سازي برنامه‌هاي EPC ، نظارت بر تهيه برنامه مالي پروژه و بودجه‌بندي، تدوين برنامه سبد پروژه‌ها، برنامه‌ريزي و توزيع بهينه امكانات و هماهنگي جهت تهيه برنامه‌هاي عملياتي مهندسي تأمين و اجرا با همكاري واحدهاي شركت از جمله وظايف اين واحد مي‌باشد.

در زمينه كنترل شامل كنترل فيزيكي و مالي سبد پروژه‌ها و نيز سنجش عملكرد فيزيكي و مالي در سطوح 1 و 2 و نيز همزمان كنترل منابع مصرفي، نظارت بر تهيه و ارسال صورت وضعيتها، دريافت صورت جلسات و پيگيري مصوبات در سطح كلان، نظارت بر مديريت تغييرات در محدوده پروژه‌ها در سطح كلان، نظارت بر مديريت تغييرات در محدوده پروژه‌ها در سطح كلان و كنترل مباحث حقوقي پروژه‌ها در زمينه E و P و C ، اين واحد همكاري تنگاتنگي با گروه برنامه‌ريزي شركت دارد.