گزارشات اخیر مای استیل حاکی از آن است که عرضه جهانی سنگ آهن سال 2019 افزایش خواهد یافت. از این میزان افزایش عرضه پیش بینی شده 18.9 میلیون تن از برزیل و 2.9 میلیون تن از استرالیا خواهد بود. همچنین تولید سنگ آهن چین نیز 4 میلیون تن رشد خواهد داشت. برای هند نیز برآورد شده تولید سنگ آهن آن سال آینده 10 میلیون تن افزایش می یابد.به گزارش فولاد ایران، همچنین برای سال 2018 نیز طبق برآورد ها تولید جهانی سنگ آهن 3.9 میلیون تن کاهش یافته چرا که تولید سنگ آهن خلوص پایین کمتر شده اختلاف قیمت میان سنگ آهن خلوص بالا و خلوص پایین بیشتر شد. بدین ترتیب عرضه جهانی سنگ آهن در سال 2019 حدود 50 میلیون تن بالا خواهد رفت. حال باید دید این افزایش عرضه قیمت ها را تحت فشار قرار می دهد یا نه؟

منبع : http://www.ifnaa.ir/