طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور از فردا صبح کلیه چکهای پشت نویسی شده از درجه اعتبار ساقط است هر گونه چک تنها باید بنام فرد صادر و نقد شود چکهای در وجه حامل یا تغییر نام در وجه کاغذ باطله ای بیشتر نیست. این بخشنامه شامل کلیه چکهای اشخاص، چکهای تضمینی و چکهای بانکی است. از تحویل هرگونه چک در وجه فرد دیگر یا در وجه حامل خودداری کنید. چکهای معتبر تنها در وجه فرد ذینفع صحیح میباشد.

منبع : http://www.ifnaa.ir