قیمت میلگرد در بازار صادرات چین در ثبات است. آخرین قیمت 550 تا 552 دلار هر تن فوب ثبت شده است. قیمت درخواستی خریدارها نیز اخیرا تغییری نداشته است.به گزارش فولاد ایران، همچنین قیمت بیلت در بازار داخلی این کشور از 579 دلار هر تن به 584 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسیده است.

منبع : ifnaa.ir