قیمت قراضه وارداتی سنگین کلاس 1 و 2 خلوص 20-80 در ترکیه با یک دلار افت به 344 دلار هر تن سی اف آر رسیده است. معاملاتی برای خلوص های مختلف قراضه در ترکیه در 343 تا 355 دلار هر تن سی اف آر شنیده شده است.به گزارش فولاد ایران، قراضه اروپا نیز 341 تا 342 دلار هر تن سی اف آر ترکیه معامله شد. همچنین قابل ذکر است قراضه آ3 سی آی اس در ترکیه در 327 دلار هر تن سی اف آر شنیده شده که یک دلار هر تن افت داشته است.

منبع : ifnaa.ir