آخرین شاخص قیمت موسسه پلاتس برای سنگ آهن خلوص 62 درصد وارداتی به چین جمعه اخیر 1.2 دلار بهبود داشته به 60.65 دلار هر تن خشک سی اف آر رسید. به گزارش فولاد ایران، قرارداد سواپ ماه نوامبر نیز در بورس سنگاپور 1.6 دلار بالا رفته به 62 دلار هر تن خشک سی اف آر رسید. فعالیت بازار کمی بهتر شده بود چون خریدارها دیدند پس از افت قیمت های اخیر قیمت بالا رفته فعال تر شدند.کاهش تولید شمال چین بازارهای فولاد را کمی رونق داده و همین امر بر قیمت سنگ آهن نیز اثر مثبت گذاشت. البته باید توجه کرد که کاهش تولید فولاد تقاضای سنگ آهن را نیز کم می کند. بدین ترتیب هر بهبودی در بازار سنگ آهن جزیی خواهد بود.

منبع : ifnaa.ir