با رشد قیمت بیلت صادراتی سی آی اس عرضه کننده های روس قیمت میلگرد را در بازار داخلی بالاتر برده اند.میلگرد تولید آگوست 7 تا 12 درصد نسبت به جولای بالا رفته 516 دلار هر تن با 18 درصد مالیات بر ارزش افزوده شده است.به گزارش فولاد ایران، علت اصلی افزایش قیمت میلگرد بالا رفتن بیلت صادراتی سی آی اس است که یک ماه اخیر 60 دلار بالا رفته 465 تا 470 دلار هر تن فوب شده است.

منبع : ifnaa.ir